logo Het Oranje Kruis

EHBO vereniging Ilpendam

Algemene voorwaarden

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Het bestuur van EHBO Ilpendam is verantwoordelijk voor gegevensbescherming. En neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Achternaam, Voorletters, Voornaam, Volledig adres, Telefoonnummers, E-mailadres, Geboortedatum, Bankrekeningnummer, Cursusgegevens, Diplomanummer en Diplomadatums.


We gebruiken deze gegevens voor:


We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld


We verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bij verwijderen, intrekken toestemming of bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens, kan betekenen dat je geen gebruik meer kan maken van onze diensten. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander (door jou genoemde organisatie) te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ehboilpendam@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone) de strook met nummers onderaan het paspoort met paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Onze website maakt geen gebruik van extra cookies, maar alleen gebruik van de basis/noodzakelijke cookies voor de technische en goede werking er van. We gebruiken ook geen cookies die inbreuk maken op je privacy.


EHBOcursus:

Als je hebt ingeschreven voor de EHBOcursus, dan krijg je info over de lessen en de betaling van het cursusgeld per mail.

Door de inschrijving ben je verplicht om het cursusgeld te betalen en per bank.

Na ontvangst van het cursusgeld krijg je een betaalbewijs die je in kan dienen bij de zorgverzekering.

Zijn er na inschrijving voor de EHBOcursus dringende redenen waardoor je de cursus niet bij kunt wonen, neem dan contact met ons op zodat er gezocht kan worden naar een oplossing.

Er vindt geen restitutie plaats als je niet bij alle lessen en of examen bent geweest.


Je bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en om examen te doen.

Na slagen van het examen ontvang je een diploma van Het Oranje Kruis.


Ben je gezakt en wil je opnieuw examen doen, dan zijn al die kosten voor eigen rekening.

Wij zullen wel informeren wanneer en waar je dat bij een ander vereniging kan doen.


Met de ontvangst van je diploma ben je ook lid van de EHBO vereniging Ilpendam geworden.


Leden:

Het seizoen loopt van 1 november tot 31 oktober en je lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd.

De lessen van de herhalingscursus zijn van november tot en met april

Als lid ben je verplicht om het cursusgeld te betalen en per bank.

Er vindt geen restitutie plaats als je een les niet bent geweest.


Wil je geen lid meer zijn dan moet je opzeggen voor 1 november per mail.

Als er opgezegd wordt na 1 november dan ben je dat seizoen nog lid en verplicht om het cursusgeld te betalen en per bank.


Wijzigingen in je persoonsgegevens dient je zo snel mogelijk aan ons door te geven per mail.


Je bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van de lessen en te zorgen dat je ieder jaar competent bent.

Anders kan je diploma niet verlengd worden, en zal de geldigheid er van verlopen.


Diploma:

Het diploma wordt uitgegeven door Het Oranje Kruis, je ontvangt deze na slagen van het examen en wordt verlengd als je ieder jaar competent bent.

Wij geven de competentie en je gegevens die hiervoor nodig zijn door.

Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten als het diploma verlopen is.

De diploma's worden per post naar het secretariaat van de EHBO vereniging Ilpendam verzonden.

Je krijgt het diploma zelf op een lesavond.


Aansprakelijk:

Je bent zelf aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan goederen en eigendommen van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade bij verlies of diefstal van uw goederen tijdens de les.


EHBO WhatsApp groep:

Deze is primair bedoeld zodat jullie snel kunnen worden geïnformeerd door het bestuur. Het is niet de bedoeling onnodige informatie via de App te delen door alle deelnemers. Als lid hebben wij je toegevoegd aan deze groep. Deze deelname is echter vrijwillig. Je hebt altijd de mogelijkheid om de groep te verlaten.


Voor de goede orde stelt het bestuur de volgende regels op: